ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 15 ปี 2565
1. เพื่อเป็นศูนย์รวมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสานงาน กับกระทรวง  
    ศึกษาธิการ และการพัฒนา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู-อาจารย์ และโรงเรียนในกลุ่ม โรงเรียน
    เอกชนอาชีวศึกษา 

3. เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนและครูที่ยากจน หรือประสบปัญหาต่าง ๆ

4. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพทางการศึกษากับสมาคมการศึกษาอื่น ๆ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย