ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 15 ปี 2565
--- เรื่อง โครงการ "Little Wann be Wow Rider" เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ผู้เช้ารับการอบรม พ.ศ. 2566
--- ด่วน เรื่อง ขอเชิญบุคลากรประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
--- เรื่อง โครงการ "แว้นเป็นว้าว" โดยมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการและเปิดรับสมัครวันแรกวันที่ 18 มกราคม 2566
--- เรื่อง ทาง IM JAPAN การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) โดยมีศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
--- ด่วน เรื่อง ทางสมาคมฯ ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแข่งทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2565
--- เรื่อง การปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
--- เรื่อง โครงการรับครูฝึกสอนชาวฟิลิปปินส์จาก DMMMU ประจำการสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภายใต้ PVET พ.ศ.2566
--- เรื่อง กำหนดประชาสัมพันธ์ของ IM JAPAN
--- เรื่อง UPDATE โปรแกรม 4 สัปดาห์กับโครงการ PVET "ENGLISH IMMERSION SUMMER PROGRAM" ที่ DMMMSU ประเทศฟิลิปินส์
--- เรื่อง IM JAPAN มูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย
--- เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมฯกับประเทศฟิลิปินส์ Summer Camp 2023 ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
--- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา (ส่งภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565)
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือประสานการพิจารณาต่ออายุพระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ ๗๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
--- เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนด้านอาชีวศึกษา
--- เรื่อง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลื้ม ครม.เพิ่มเงินรายหัวฯ อนุบาล-ปวช. หลังไม่ได้ปรับมานานกว่า 10 ปี
--- เรื่อง ประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา 2565 (ในเขตกรุงเทพมหานคร)
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนการตลาด
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Non-Degree ลดแต่เพิ่มเติมเต็มลูกค้า
--- เรื่อง Fin ดี 4 We Can Do !!! เปิดรับสมัคร 16- พ.ค.-17 มิ.ย. 2565
--- ใบสมัครสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นายปรวี ศรีสง่า อุปนายกกลุ่มกทม. เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ"ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์" วันที่ 18 ม.ค.2566 ณ ลานเอนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
นายกสมาคมฯที่ปรึกษาสมาคมและตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมลงนามความร่วมมือกับบริษัทอำมาตย์คลาวด์จำกัด วันที่ 21 ธ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กทม.
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค จ.ชลบุรี
รูปภาพนายกสมาคมกรรมการสมาคมร่วมประชุมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานวางแผนความร่วมมือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รูปภาพประชุมคณะกรรมการสมาคมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กทม.
รูปภาพการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ ประจำปี 2565-2567 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
เรื่อง การประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2566 18 ม.ค. 2566 (เข้าชม 402 ครั้ง)
เรื่อง การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา พ.ศ.2565 (ส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565) 05 ต.ค. 2565 (เข้าชม 774 ครั้ง)
เรื่อง การชำระเงินบริจาคเพื่อสมาคมฯ (ค่าบำรุงสมาคมฯ) ประจำปีงบประมาณ 2566 02 ส.ค. 2565 (เข้าชม 769 ครั้ง)
เรื่อง การอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สมาคมเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติปีการศึกษา2565 29 ธ.ค. 2565 (เข้าชม 399 ครั้ง)
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด (อชจ) พ.ศ.2565 01 มิ.ย. 2565 (เข้าชม 1349 ครั้ง)
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
หนังสือสมาคม
ประกาศสมาคม
รายงานการประชุม
Line
E-office
ตรวจสอบสถานะสมาชิก
จำนวนครู/นักศึกษา
วิจัยนวัตกรรม
งานประกันคุณภาพ
กยศ.
สมศ.
สทศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ.
สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
สพฐ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ
กดดูรู้ที่เรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ใบสั่งซื้อเครื่องหมายอาชีวศึกษาเอกชน
คุรุสภา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สอศ.
   2023 - 03    
March
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย