ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 15 ปี 2565
--- เรื่อง ประกาศรายชื่อวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฮอนด้า
--- ด่วน เรียนสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากมีการประกาศแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด ศธจ. ไม่มีกรอบงานให้เบิกเงินสวัสดิการของวิทยาลัยอาชีวเอกชนได้ จึงขอสำรวจ
--- เรื่อง โครงการ "Little Wann be Wow Rider" เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ผู้เช้ารับการอบรม พ.ศ. 2566
--- เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
--- เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเด็กอาชีวศึกษาเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
--- ด่วน เรื่อง ขอเชิญบุคลากรประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
--- เรื่อง โครงการ "แว้นเป็นว้าว" โดยมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการและเปิดรับสมัครวันแรกวันที่ 18 มกราคม 2566
--- เรื่อง ทาง IM JAPAN การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) โดยมีศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
--- เรื่อง การปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
--- เรื่อง โครงการรับครูฝึกสอนชาวฟิลิปปินส์จาก DMMMU ประจำการสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภายใต้ PVET พ.ศ.2566
--- เรื่อง กำหนดประชาสัมพันธ์ของ IM JAPAN
--- เรื่อง UPDATE โปรแกรม 4 สัปดาห์กับโครงการ PVET "ENGLISH IMMERSION SUMMER PROGRAM" ที่ DMMMSU ประเทศฟิลิปินส์
--- เรื่อง IM JAPAN มูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย
--- เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมฯกับประเทศฟิลิปินส์ Summer Camp 2023 ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือประสานการพิจารณาต่ออายุพระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ ๗๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
--- เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนด้านอาชีวศึกษา
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนการตลาด
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Non-Degree ลดแต่เพิ่มเติมเต็มลูกค้า
--- ใบสมัครสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ดร.ธิติ มหบุญพาชัย อุปนายกสมาคมฝ่ายกฏหมายเป็นตัวแทนดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯเข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา วันที่ 25 พ.ค.2566 ณ เมืองทองธานี กทม.
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู และคณะกรรมการสมาคมฯ MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีการบินฉงซิ่ง มนฑลฉงซิ่ง วันที่ 18 พ.ค. 2566 ณ ประเทศจีน
ดร.สำรวย มหาพราหมณ์ อุปนายกสมาคมฝ่ายความร่วมมือเป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคม MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสฉวน วันที่ 16 พ.ค. 2566 ณ ประเทศจีน
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมเดินทางไปลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการก่อสร้างฉงชิ่ง มณฑลฉงชิ่ง วันที่ 16 พ.ค. 2566 ณ ประเทศจีน
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมเข้าพบ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการสอศ.เพื่อปรึกษา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน วันที่ 3 พ.ค. 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
นายปรวี ศรีสง่า อุปนายกกลุ่มกทม. เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ"ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์" วันที่ 18 ม.ค.2566 ณ ลานเอนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
เรื่อง การประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2566 18 ม.ค. 2566 (เข้าชม 736 ครั้ง)
เรื่อง การชำระเงินบริจาคเพื่อสมาคมฯ (ค่าบำรุงสมาคมฯ) ประจำปีงบประมาณ 2566 02 ส.ค. 2565 (เข้าชม 896 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 01 มิ.ย. 2566 (เข้าชม 13 ครั้ง)
เรื่อง การอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สมาคมเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติปีการศึกษา2565 29 ธ.ค. 2565 (เข้าชม 541 ครั้ง)
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด (อชจ) พ.ศ.2565 01 มิ.ย. 2565 (เข้าชม 1469 ครั้ง)
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
หนังสือสมาคม
ประกาศสมาคม
รายงานการประชุม
Line
E-office
ตรวจสอบสถานะสมาชิก
จำนวนครู/นักศึกษา
วิจัยนวัตกรรม
งานประกันคุณภาพ
คุรุสภา
กยศ.
สมศ.
สทศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ.
สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
สพฐ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ
กดดูรู้ที่เรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ใบสั่งซื้อเครื่องหมายอาชีวศึกษาเอกชน
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สอศ.
   2023 - 06    
June
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย